Idealne miejsce

na wakacje w Chłapowie!

Regulamin

REGULAMIN CAMPINGU KEJA

Dyrekcja kempingu „KEJA” ceni sobie współpracę Państwa w przestrzeganiu regulaminu, który opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości.

Prosimy o zapoznanie się z nim.

&1
PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie campingu „KEJA” w Chłapowie, zwanego dalej „ośrodkiem” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka. Pozwoli on uprzyjemnić Państwu pobyt i usprawnić pracę personelu.
3. Podmiotem utrzymującym ośrodek jest Janusz Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KEJA Janusz Dominik z siedzibą główną ul. Długa 45F/5 84-240 Reda a Filią we Władysławowie 84-120 Chłapowo ul. Żeromskiego dz. Nr 141.

&2
KORZYSTANIE Z USŁUG KEMPINGU

1. Do korzystania z ośrodka uprawnione są osoby zameldowane w Recepcji i posiadające kartę pobytu. Przybywający na teren kempingu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w Recepcji w dniu przyjazdu oraz uregulować należność za cały okres pobytu opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną- według aktualnie obowiązującego cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy kartę pobytu, kartę parkingową, numerek porządkowy do namiotu, przyczepy przyjezdnej, kampera lub kluczyk do zarezerwowanej przyczepy lub domku, które należy zwrócić w Recepcji w dniu wyjazdu przy wymeldowaniu się.
2. Opłaty uiszczane są zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie ośrodka.
3. Numer porządkowy należy umieścić w widocznym miejscu na namiocie lub przyczepie  a kartę parkingową za przednią szybą w samochodzie.
4. Każdorazowo opuszczając domek lub przyczepę Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte. Opłata za zgubiony klucz wynosi 100 zł.
5. Na terenie ośrodka parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Do każdego domku i przyczepy przydzielone jest  miejsce parkingowe niestrzeżone, płatne 20 zł za dobę.
6. Ośrodek nie odpowiada za pojazdy wprowadzone na jego teren i przedmioty w nich pozostawione (nie jest ich przechowawcą) i nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę.
7. Ośrodek przyjmuje małe zwierzęta domowe. Opłata za zwierzę wynosi 10 PLN za dobę.

&3
DOBA POBYTOWA

1. Domki i przyczepy wynajmowane są na doby hotelowe. Każda doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
2. Do czasu upływu ostatniej opłaconej doby pobytowej, korzystający z ośrodka Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.
3. Prośbę o przedłużenie doby pobytowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego Regulaminu.
4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
5. Ośrodek w miesiącach lipiec i sierpień przyjmuje na pobyty minimum 4 dniowe. Informacja ta dotyczy noclegu w domkach KEJA.
6. Jeżeli została zrobiona rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu.

&4
REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2. Osoby odwiedzające Gości na kempingu, winny każdorazowo zgłosić swoje przyjście w Recepcji i uzyskać Kartę Gościa. Karta Gościa ważna jest w godzinach od 7:00 do 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek lub przyczepę, na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.
3. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu kempingu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników ośrodka lub innych osobach przebywających na terenie kempingu.
4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli na wskazane przez administrację ośrodka konto bankowe zostanie wpłacony zadatek. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
5. Miejsc pod namioty, przyczepy kempingowe i kampery nie rezerwujemy.
6. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie trwania doby pobytowej lub odwołania pobytu, kemping nie zwraca pobranych opłat.

&5
USŁUGI

1. Ośrodek KEJA świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Miejsce rozbicia namiotu, ustawienia przyczepy kempingowej, kampera lub samochodu wskazuje pracownik ośrodka.
4. Kemping „KEJA” jest zobowiązany zapewnić Gościom warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na terenie ośrodka. Ośrodek zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu domku lub przyczepy, czystość i porządek na terenie kempingu.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utraty rzeczy przywiezionych przez Gości.

&6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI POLA NAMIOTOWEGO

1. Każdy, kto przebywa na terenie ośrodka „KEJA” zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Kemping jest miejscem odpoczynku. Goście zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 23:00-7:00. W tych godzinach zamknięta jest brama główna (możliwość otworzenia jej przez pracownika ochrony). Pozostaje otwarta furtka wejściowa przy bramie głównej.
3. Po godzinie 23:00 wszystkie wjeżdżające samochody są zobowiązane parkować w miejscu wskazanym przez pracownika kempingu.
4. Za zwierzę przebywające na terenie ośrodka odpowiada jego właściciel. Psy należy trzymać na smyczy i wyprowadzać poza teren kempingu. Nieczystości po swoich zwierzętach zobowiązany jest sprzątać właściciel. Należy posiadać aktualne świadectwo szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
5. Gość domku lub przyczepy nie może przekazywać go innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą zapłacił.
6. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Ośrodek może odmówić przyjęcia osoby, która podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyła regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających na terenie obiektu.
7. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających. Stosowny cennik stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
8. W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję w wysokości 300 zł  (meldunek w domku), 100 zł (meldunek w przyczepie), tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gościa po sprawdzeniu stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku lub przyczepie.
9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ( z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych). Całkowity zakaz palenia obowiązuje w domkach, przyczepach kempingowych, przedsionkach i toaletach. Zabronione jest używanie w domkach i przyczepach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub przyczepy. Zabronione jest stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
10. Mokrą odzież, bieliznę, ręczniki suszymy na suszarkach będących na wyposażeniu każdego domku.
11. Grill można rozpalać w bezpiecznej odległości od innych Gości, namiotów i przedsionków zachowując maximum ostrożności.
12. Butlę gazową należy odkręcać tylko wówczas, gdy  korzysta się z kuchenki gazowej.
13. W każdym domku i przyczepie znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe. Po napełnieniu worka należy go związać i umieścić w jednym z dużych worków znajdujących się na terenie ośrodka. Na terenie kempingu znajdują się pojemniki z workami do segregacji śmieci  : plastik, papier, szkło, odpady żywnościowe. Prosimy o segregowanie odpadów.

&7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fakt zakwaterowania na kempingu „KEJA” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: utrwalenie wizerunku Gości ośrodka na fotografiach, publikacjach, portalach internetowych i nagraniach filmowych oraz wykorzystywanie utrwalonych materiałów w celach promocyjnych kempingu.
2. Ośrodek jest inkasentem opłaty miejscowej (klimatycznej), zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 1, ust.2 i art.19 pkt.1 lit. B i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Władysławowa. Opłata pobierana jest przez ośrodek w momencie zakwaterowania.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA W DOMKACH I PRZYCZEPACH !!!
(poza miejscami wyznaczonymi)

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych:

KEJA Janusz Dominik siedziba główna ul.Długa 45F/5 84-240 Reda NIP 588-000-33-40;  Filia Kemping KEJA ul. Żeromskiego dz. Nr 141 84-120 Władysławowo, Chłapowo

Jakie rodzaje informacji zbieramy, gdy korzystasz z naszych usług:

Formularz kontaktowy- w związku z wysyłaniem zapytania przez formularz kontaktowy prosimy o podanie danych osobowych. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania zapytania.

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Na naszej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystycznym i marketingowym.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych do innego administratora a także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. F RODO (tj. na prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Kontakt z administratorem tel. +48 502 292 773

 

 

 

 

ŻYCZYMY DUŻO SŁOŃCA I UDANEGO WYPOCZYNKU